background ÚVOD
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
Profil spoločnosti LABEKO s.r.o.
Labeko,s.r.o. je súkromná firma založená v roku 2000. Firma je pokračovateľom činnosti združenia Labeko ekoanalytické laboratória, ktoré vznikli v roku 1994 odčlenením od Centrálnych laboratórií Tesly Piešťany š.p., ktoré pôsobili v oblasti kontroly kvality vysokočistých chemikálií a materiálov pre mikroelektrotechniku.

Laboratória, ktoré sú akreditované od roku 1991 zamestnávajú pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti analytickej a enviromentálnej chémie. Vysoká odborná úroveň pracovníkov a vybavenosť laboratórii modernými skúšobnými zariadeniami umožňujú aplikovať také metódy a postupy skúšania, ktoré sú optimálne pre riešenie aktuálnych problémov našich zákazníkov.

Ekoanalytické laboratória LABEKO,s.r.o. sú po novom akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa novej normy STN EN ISO/IEC 17025 : 2017 s osvedčením o akreditácie č.S-030. platným od 17.12.2018

Oblasť akreditácie je chemické a fyzikálno-chemické skúšanie vôd (pitných, povrchových, podzemných, minerálnych, odpadových a vôd na kúpanie), vodných výluhov, odpadov, kalov, zemín, hnojív, kompostov, kovových, nekovových a obalových materiálov, náterových látok, hračiek a školských potrieb, skla, keramiky, farmaceutických prípravkov a liečiv, skládkových plynov, predmetov určených pre styk s potravinami a pitnou vodou, odbery vzoriek pitných, podzemných a odpadových vôd a vyjadrovanie názorov a interpretácií v súlade s špecifikáciou skúšobného laboratória.

Naše laboratórium je podľa nového rozsahu akreditované aj na stanovenie halooctových kyselín v zmysle vyhlášky č.247/2017. Pre sumu (MCAA, DCAA, TCAA, MBAA, DBAA) je stanovená limitná hodnota 60 µg/l, v tejto chvíli platí pre ich stanovenie prechodné obdobie. Od 1.1.2019 však nadobúda platnosť a tento parameter musí byť súčasťou analýzy pitnej vody.

Spoločnosť LABEKO, s.r.o. Piešťany sídli v budove Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.,Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany.