background
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Ochrana osobných údajov GDPR
Ochrana osobných údajov
Informácia o spracúvaní osobných údajov
(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))

Osobné údaje
Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len Nariadenie GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).
Dohľad na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad).

Prevádzkovateľ
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO 36239313, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 12280/T

telefonický kontakt: +421 337741477 e-mailová adresa: labeko@labeko.sk webové sídlo: www.labeko.sk

Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ nie je povinný podľa rozsahu spracúvaných osobných údajov určiť zodpovednú osobu.

Kontakt na poverenú osobu:

Adresa: LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
e-mailová adresa: labeko@labeko.sk

Zabezpečenie osobných údajov
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológii poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, pošta, účastníci konania.

Zdroj získania osobných údajov
Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Doba uchovávania údajov
Prevádzkovateľ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom prevádzkovateľa.
Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis.

Cezhraničný prenos osobných údajov
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov prevádzkovateľ nerealizuje. Pokiaľ nie je povedané inak, spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:
• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)
• právo na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)
• právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo na zabudnutie ( článok 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.)
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( článok 21 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)
• právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)
• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.)
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad (článok 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje finančná správa spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.