background Oblasť enviromentálnych analýz
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
Oblasť enviromentálnych analýz
Analýza pitných, minerálnych, pramenitých, balených pitných vôd a vôd na kúpanie:
 • kontrola kvality vody určenej na ľudskú spotrebu(pitnej vody) sa vykonáva podľa NV SR čís. 354/2006 Z.z., ktoré ustanovuje požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu
 • kontrola kvalitu surovej vody pre verejné vodovody na hromadné zásobovanie sa vykonáva podľa vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z.z., ktorá stanovuje požiadavky na kvalitu surovej vody pre verejné vodovody na hromadné zásobovanie
 • kontrola kvality stolových, minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd sa vykonáva podľa Potravinového kódexu SR (vyhláška 100/2006 Z.z., výnos 608/2004-100)
 • kontrola kvality vody určenej na kúpanie sa vykonáva podľa vyhlášky MZ SR č.72/2008 Z.z., ktorá stanovuje požiadavky na kvalitu vody kúpalísk a vody na kúpanie.


Analýza povrchových vôd, vôd na závlahy a chov rýb:
 • analýza povrchových, odpadových a osobitných vôd v zmysle NV SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitých vôd a závlahové vody v zmysle STN 75 7143
 • analýza vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu rýb (príloha č. 2A), povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu (príloha č. 2B) sa vykonáva v zmysle NV SR č.296/2005 Z.z.


Analýza odpadových a osobitných vôd :
 • analýza odpadových vôd sa vykonáva podľa prílohy č.1 zákona č.364/2004 Z.z.(vodný zákon)- zvlášť škodlivé látky,škodlivé látky a prioritné látky(zoznam I.,II. a III.)
 • analýza odpadových vôd a osobitných vôd sa vykonáva v zmysle NV SR č.296/2005 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitých vôd
  • limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných - časť A
  • priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd – časť B


Analýza podzemných vôd
 • analýza podzemných vôd sa vykonáva podľa pokynu MSPM SR a MŽP SR z 15 decembra 1997 č. 1617/97-min., ktorým sa určujú normatívy znečistenia podzemných vôd a zemín.


Odbery vzoriek vôd
 • Naša spoločnosť vykonáva akreditované odbery pitných, odpadových a podzemných vôd v zmysle platnej legislatívy SR.


Analýza odpadov
 • kontrola hraničných hodnôt koncentrácie škodlivých látok v odpade sa vykonáva podľa prílohy č.5 k zákonu č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • stanovenie škodlivín v odpade Y 19 – Y 45 podľa prílohy č.3 vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.
 • kontrola odpadov, ktoré sú prijímané na skládku odpadov podľa prílohy II smernice 1999/31/ES, ktorá klasifikuje kritéria pre:
  • odpad prijateľný pre skládku inertného odpadu
  • odpady prijateľné pre skládky iných ako nebezpečných odpadov
  • nebezpečný odpad,ktorý sa môže prijímať na skládky iného ako nebezpečného odpadu
  • odpad prijateľný pre skládky nebezpečného odpadu

Analýzy odpadov sa vykonávajú v súlade s Jednotnými metódami analytickej kontroly odpadov (JMAKO), ktoré boli vydané MŽP SR ako výnos, oznámením č. 75/2002 Z.z.

Analýza pôd a kontaminovaných zemín
 • analýza kontaminovaných zemín podľa pokynu MSPM SR a MŽP SR z 15 decembra 1997 č. 1617/97-min., ktorým sa určujú normatívy znečistenia podzemných vôd a zemín sa vykonávajú v súlade s Jednotnými metódami analytickej kontroly odpadov (JMAKO), ktoré boli vydané MŽP SR ako výnos, oznámením č. 75/2002 Z.z.
 • kontrola limitných hodnôt rizikových látok v poľnohospodárskej pôde podľa prílohy č.2 zákona čís. 220/2004 Z.z.


Analýza kalov z ČOV, dnových sedimentov a kompostov
 • analýza kalov z ČOV ako suroviny pre výrobu kompostov a pripravených kompostov sa vykonáva v zmysle STN 46 5735 Priemyselné komposty
 • kontrola kalov z ČOV a dnových sedimentov pre priamu aplikáciu do pôdy sa vykonáva v zmysle zákona č.188/2003 Z.z.


Monitorovanie skládok odpadov
 • monitorovanie skládky,ktoré zahrňuje analýzu podzemných vôd,povrchových vôd, priesakových kvapalín a skládkovýchplynov sa vykonáva podľa prílohy č.15 k vyhláške MŽP SR čís.283/2001 Z.z. a podľa prevádzkového poriadku skládky


Analýza odpadu z elektronických a elektrických zariadení – RoHS, SONY standard
 • kontrola materiálov používaných v elektrických a elektronických zariadeniach v zmysle Smernice europského parlamentu 2002/95/ES(RoHS) z hľadiska obmedzenia používania nebezpečných látok – ortuť(Hg), kadmium(Cd), olovo(Pb), chróm(Cr+6), polybromovaných bifenylov (PBB), polybromovaných bifenyléterov (PBDE)
 • kontrola ortuti(Hg), kadmia(Cd), olova(Pb), chrómu(Cr+6), polybromovaných bifenylov (PBB), polybromovaných bifenyléterov (PBDE), berýlia (Be), formaldehydu, esterov kyseliny ftalovej(ftalátov) a kobaltu (Co) v elektronických súčiastkach a materiáloch pre SONY v zmysle SONY standard SS-00259


Analýza náterových látok a lakov
 • kontrola náterových látok a lakov na obsah prchavých organických látok v zmysle vyhlášky MŽP SR čís.133/2006 Z.z.a Smernice europského parlamentu a Rady 2004/42/ES